Ürünler

Teknoport Bilgi Yönetimi ve Yönetim Bilgi Sistemi Portali

Teknoport PortalTeknoport Bilgi Yönetimi ve Yönetim Bilgi Sistemi (BY/YBS) Portali, her ölçekteki işletmenin kurumsal bilgi yönetimi, proje ve işletme yönetimi, iş süreçleri ve kurumsal performans yönetimi, kurumsal yönetim ve destek uygulamaları ile kurumsal bilgi paylaşım ve işbirliği ağı ihtiyaçlarına uygun olarak kurulup, ölçeklendirilebilen güçlü bir platformdur.
Bilgisayar ve mobil cihazlar üzerinden, rol tabanlı yetkilendirme ile kullanıcılarına esnek ve güvenli erişim olanağı sağlayan portal, işletmelerin bilgi yönetimi ihtiyaçlarına doğrudan cevap verebildiği gibi, mevcut ya da kurulumu planlanan üçüncü taraf yazılım uygulamaları, veri tabanları, Web hizmetleri ve Bulut uygulamaları ile de tümleşik bir biçimde çalışabilmektedir.

Teknoport BY/YBS Portali kullanıcılarına aşağıdaki rollerde hizmet verebilmektedir:

  • Kurumsal Bilgi Yönetimi Platformu
  • İş Süreçleri Yönetimi Platformu
  • Kurumsal Performans İzleme ve Karar Destek Platformu
  • Bilgi Paylaşım ve İşbirliği Platformu
  • Üçüncü Taraf Uygulamalara ve Veritabanlarına Erişim Arayüzü

Kurumsal Bilgi Yönetimi Platformu Rolü

Teknoport Kurumsal Bilgi Yönetimi PlatformuKurumsal bilgi yönetimi platformu olarak Teknoport BY/YBS Portali, kurumsal bilgi ve verilerin kayıt altına alınması, veri bütünlüğü ve doğruluğunun sağlanması, veri tekrarlarının ve hatalı kayıtların oluşumunun engellenmesi için gereken altyapıları sunar. Bu altyapıların uygun iş ve uygulama senaryoları çerçevesinde düzenlenmesi yoluyla, dağıtık veritabanları üzerinde bulunsalar bile, kurumsal verilerin tümleşik bir veri modeline dayalı olarak sanal ortak veritabanı yaklaşımı ile yönetilebilmeleri mümkün hale gelir. Bu çerçevede Teknoport BY/YBS Portali üzerinde gerçekleştirilebilecek bilgi yönetimi işlevleri genel hatlarıyla aşağıda özetlenmiştir.

Kurumsal Anaveri Yönetimi

Ana veriler, iş süreçlerinde girdi, işlem, çıktı ve performans ölçümü kayıtlarında kullanılmakta olup, kullanıldıkları uygulamalar açısından eşsizliği, tamlığı ve doğruluğu garanti edilmiş olması gereken referans verilerdir. Örnek olarak iş süreçlerinde kullanılan kişilere, örgütlere, projelere, hesaplara, performans ölçütlerine, vb. varlıklara ilişkin veriler bu kapsamda sayılabilir. Bu verilere ilişkin veri yapıları (üst veri, öznitelik, ilişki, hiyerarşi, vb. özellikleri) ile bu veri yapılarına uygun veri kayıtları (ana veri örneklemleri) Teknoport BY/YBS Portali üzerinde tanımlanabilir ve yönetilebilir. Bu verilerin tanımlanmasında kullanılacak öznitelik türleri, veri seçenekleri ile farklı veri tablolarında ortak olarak kullanılacak veri sütunları da bu çerçevede standart olarak tanımlanabilir ve merkezi olarak yönetilebilir. İşletmenin ve iş modelinin büyüklüğü ya da gelecekte ortaya çıkması muhtemel ölçeklendirme ihtiyaçları dikkate alınarak ana veri modelleri ve kayıtlarının yönetimi veritabanı ana veri yönetim servisleri üzerinde de gerçekleştirilebilir.

Kurumsal Terim Taksonomisi Yönetimi

Kurumsal bilginin hiyerarşik ve ilişkisel bir sınıflama kapsamında yönetimi, özellikle kurumsal bilgi tabanı gibi örtük bilginin paylaşımını hedefleyen uygulamaların etkinliği, kurumsal içeriğin etiketlenmesi, kuruma özel sınıflandırmaların (örneğin teknoloji sınıflamasının) yönetimi, vb. ihtiyaçlar Teknoport BY/YBS Portali’nin taksonomi yönetim aracı kullanılarak karşılanabilir. Bu araç üzerinde tanımlanacak sınıflamalar, içerik, kayıt ve belgelerin etiketlenmesinin yanı sıra, portal için özel gezinme ve menü şemalarının oluşturulması amacıyla da kullanılabilir.

Kurumsal İçerik Türü Yönetimi

İşletmeye özel belge ve bilgi içerik türleri Teknoport BY/YBS Portali’nin içerik türü yönetimi altyapısı üzerinde, genel ve her bir içerik türüne özel üst veri şemaları ile merkezi olarak tanımlanabilir ve yönetilebilir. Kurumsal içerik türleri belge ya da veri tabloları (listeler) için tanımlanabilir. Bu kapsamda Ofis belge formatındaki (Word, Excel, PowerPoint, vb.) ön tanımlı şablonlar (örneğin proje yönetim planı şablonu, faaliyet raporu şablonu, vb.) kullanılarak ve yeni bir belge oluşturmak isteyen kullanıcıdan tanımlanmış üst verileri doldurması istenerek belge yönetiminde standartlaşma sağlanabilir. Benzer şekilde, farklı uygulama veri tablolarında ortak olarak kullanılan özel veri şemaları da ayrı bir içerik türü olarak tanımlanabilir. İçerik türlerine ilişkin veri şemaları merkezi olarak değiştirildiğinde, bu değişikliğin tüm örneklemlere uygulanması sağlanabilir.

Belge Yönetimi

Teknoport BY/YBS Portali belge yönetimi için tümleşik bir altyapı sunar. Belgelerin saklanması için gereken kitaplık ve klasörler istenilen sayıda ve hiyerarşik yapıda oluşturulabilir. Belge kitaplıkları yalnız belirli belge içerik türlerinin yüklenebileceği şekilde düzenlenebilir. Her belge kitaplığı için belge içerik türü ile tanımlanan üst verilere ilaveten özel üst veriler tanımlanabilir. İstenen belge kitaplıklarındaki belgeler sürüm kontrolü altına alınabilir. Belge kitaplıkları altında özel bir belge türü olan ve birden fazla belgenin tümleşik olarak yönetilebilmesini, sağlayan belge kümeleri tanımlanabilir. Belge teslim kitaplıkları ve içerik yönlendirme kuralları tanımlanarak, teslim kitaplığına eklenecek belgelerin içerik türüne göre belirli kitaplıklara otomatik olarak yönlendirilmesi sağlanabilir. Belge yönlendirme işlemi elle de gerçekleştirilebilir. Tüm portal çapında belgelere otomatik olarak benzersiz kimlikler atanarak, belgelerin portal içindeki konumlarının değişmesi durumunda bile erişilebilir olmaları sağlanır. Teknoport BY/YBS Portali üzerinde resmi belgelerin saklanabileceği bir Kurumsal Belge Merkezi tanımlanabilir ve özel erişim yetkileriyle yönetilebilir. Kanuni zorunluluklar nedeniyle belirli sürelerle ve belirli kurallara göre saklanması gereken belgeler için bir Kurumsal Kayıt Merkezi oluşturulabilir. Resmi kayıt olarak etiketlenen belgelerin değiştirilmesi ve silinmesi engellenebilir ya da belirli kurallara bağlanabilir.

Kurumsal Bilgitabanı

Teknoport BY/YBS Portali belge ve içerik yönetimi işlevleri, Wiki sayfaları merkezli özel bir ekip sitesi kapsamında, işletmenin kurumsal bilgi tabanını oluşturacak şekilde düzenlenebilir. Kurumsal bilgi tabanı, işletmenin yetkinlikleri ile ilgili konularda çalışanları arasındaki bilgi paylaşımını kolaylaştıracak, içerik yönünden bizzat çalışanlar tarafından geliştirilip, zenginleştirilerek örtük bilginin kurumsal bilgiye dönüşmesini sağlayacak bir araç olarak kullanılabilir.

Kurumsal Arama

Teknoport BY/YBS Portali, her türlü belge, sayfa, kayıt ve veri tablolarındaki içerik üzerinde metin temelli arama yeteneğine sahip bir kurumsal arama motoruna sahiptir. Kurumsal arama ile ilgili ilkeler ve izinler site yetki şeması ile tümleşik bir biçimde çalışır. İstenirse portal harici arama alanları tanımlanabilir. Arama sonuçlarında bulunan belge ve kayıtlar üzerinde ön izleme yapılarak, istenen bilgiye hızla ulaşılması sağlanır.

İş Süreçleri Yönetimi Platformu Rolü

Teknoport İş Süreçleri Yönetimi Platformuİş süreçleri yönetimi platformu olarak Teknoport BY/YBS Portali, kurumsal iş süreçleri ve iş akışları üzerindeki bilgi, belge ve kayıt yönetimi uygulamalarının gerçekleştirilmesi, izlenmesi, performanslarının ölçülmesi ve raporlanması için gereken altyapıları sunar. BY/YBS Portali üzerinde ofis uygulamaları ve üçüncü taraf veri kaynakları ile tümleşik bir yapıda, performans gösterim, analiz ve raporlama işlevlerini gerçekleştirecek altyapılar oluşturulabilir; iş akışı altyapısı kullanılarak basit iş akışı uygulamaları gerçekleştirilebilir. Teknoport BY/YBS Portali gerektiğinde üçüncü taraf iş süreçleri otomasyonu altyapıları, yazılım uygulamaları, veritabanları, Web servisleri ve Bulut hizmetleri ile tümleşik bir yapıda çalışarak, uçtan uca iş süreci çözümlerinin gerçekleştirilmesini sağlar. BY/YBS Portali üzerinde kurumsal iş süreçleri ve iş kurallarının yönetimine (BPM/BRM) özel uygulamalar oluşturulabilir ya da bu amaca uygun üçüncü taraf uygulamalar portal altyapısı ile tümleştirilebilir.

Aşağıda, doğrudan Teknoport BY/YBS Portali üzerinde kurgulanabilecek uygulamalara ve bu uygulamalar kapsamındaki bilgi yönetim bileşenlerine ilişkin örnekler verilmiştir:

Kurumsal Yönetişim
Kurumsal Yapı
Görev ve Sorumluluklar
Kurumsal İlkeler
Kurumsal Mevzuat
Maddi Varlıklar
İnsan Kaynakları
Faaliyetler
Ürünler (Mal ve Hizmetler)
Programlar/Projeler
İş Ekosistemi ve Paydaş İlişkileri
Stratejik Planlama
İş Planlama
Kurumsal Risk Kayıtları
 Kurumsal Performans Yönetimi
Kurumsal Karne
Öz Değerlendirme
Mali Performans
Portföy PerformansıProgram/Proje Performansı
Birim Performansı
İş Süreçleri Performansı
Tedarik Performansı
Faaliyet Performansı
Müşteri Memnuniyeti Performansı
Ürün Desteği Performansı
Varlık Kullanım Performansı
İnsan Kaynakları Performansı
 Program/Proje Yönetimi
Proje İş Tanımları
İş Dağılım Ağacı
Görev İhtiyaç Kayıtları
Etkinlik Ölçütleri Kayıtları
Gereksinim Kayıtları
Tümleşik Ana Plan
Tümleşik Ana Program
Maliyet/Program Kontrol Kayıtları
Teknik Performans Ölçütleri
Teknik Performans Kontrol Kayıtları
Doğrulama/Geçerli Kılma Kayıtları
Teknoloji Hazırlık Düzeyi İzleme Kayıtları
Proje Raporları
Proje Risk Kayıtları
İşletme Yönetimi
Faaliyet Planı
Bütçe Planı
Sözleşme Kayıtları
Tedarik İzleme
Faaliyet İzleme
Teslimat İzleme
Varlık Kullanımı İzleme
İnsan Kaynakları Kullanımı İzleme
Kalite Kayıtları
ÇİSG Kayıtları
İşletme Performansı İzleme
İç Denetim Kayıtları
Faaliyet Raporları
Faaliyet Risk Kayıtları
ArGe, Teknoloji ve Yenilik Bilgi Yönetimi
ArGe Envanteri
ArGe Performansı İzleme
Teknoloji Envanteri
Teknoloji Transferi İzleme
Fikri Mülkiyet Envanteri
Fikri Mülkiyet Transferi İzleme
Fikri Mülkiyet Performansı İzleme
Yenilik Önerileri
Yenilik Talepleri
Yenilik Faaliyetleri
Yenilik Performansı İzleme

İş Süreçleri Bilgi Yönetimi
Kurumsal Değer Zincirleri
İş Süreçleri Haritaları
İş Süreçleri Tanımları
İş Süreçleri Kuralları
İş Süreçleri Rolleri
İş Ürünleri
Uyarlama İlkeleri
Süreç Performansı İzleme
Süreç Risk Kayıtları

İşletme Destek Hizmetleri Yönetimi
BT Hizmetleri Yönetimi
Kütüphane Yönetimi
Tesis Yönetimi
Makine/Cihaz Parkı Yönetimi
Malzeme Envanteri Yönetimi
İdari Hizmetler Yönetimi
Satınalma Yönetimi
Sözleşme Yönetimi

Kurumsal Performans İzleme ve Karar Destek Platformu Rolü

Teknoport Kurumsal Performans YönetimiTeknoport BY/YBS Portali, Excel uygulaması ile tümleşik bir yapıda, doğrudan portal altyapısı üzerinde yerleşik yerel tablolar, dosyalar ya da veritabanı tabloları kullanılarak kurumsal performans hedeflerinin, anahtar performans göstergelerinin ve performans izleme/analiz modellerinin tanımlanmasını ve yönetilmesini sağlayan altyapıları sunar. Bu altyapı üçüncü taraf veri kaynaklarına (içerik servislerine, veri servislerine, veritabanlarına, ERP, CRM, vb. uygulamalara ya da Bulut hizmetlerine) bağlanılarak kurumsal performans izleme ve karar destek amaçlı verinin alınmasını sağlayacak dış veri bağlantı hizmetlerini içerir. Teknoport BY/YBS Portali üzerinde, performans izleme amaçlı gösterge ve kurumsal karne sayfaları, tabular ya da çok boyutlu analiz sayfaları ve ön tanımlı rapor sayfaları oluşturulabilir. Tablo ve grafiksel veriler Excel, Word ve PowerPoint belge şablonlarına tümleştirilerek zengin raporlama ve sunum belgeleri oluşturulabilir.

 

Bilgi Paylaşım ve İşbirliği Platformu Rolü

Teknoport Bilgi Paylaşım ve İşbirliği PlatformuTeknoport BY/YBS Portali üzerinde, birim, proje, kurul/komisyon türü ekiplerin birlikte çalışabilecekleri bilgi paylaşım ve işbirliği alanları (ekip siteleri) kurulabilir. Bu sitelerin her biri, özel belge kitaplıkları, çoklu ortam kitaplıkları, Wiki sayfaları, blog alanları, forum ve tartışma alanları, haber akışları, çalışma takvimi ve görev yönetim alanları gibi, ekibe özel altyapıları içerebilir. Bu alanlarda ekibe özel uygulamalar barındırılabilir.

Teknoport BY/YBS Portali tarafından sağlanan bu altyapı özellikleri, işletmeye özel bir kurumsal eğitim platformu (kurumsal akademi) oluşturmak için kullanılabilir. Gerek dış kaynaklardan sağlanacak, gerekse işletme içinde kurumsal süreçler aracılığıyla ya da çalışanların desteğiyle oluşturulacak eğitim içerikleri, kariyer yolları ile tümleşik bir yetkinlik modeli çerçevesinde kurum içi eğitim programlarına dönüştürülebilir. Teknoport BY/YBS Portali altyapısı böyle bir eğitim platformunun yönetimi için gereken tüm temel bileşenleri sunmaktadır.

 

Üçüncü Taraf Uygulamalara ve Veritabanlarına Erişim Arayüzü Rolü

Teknoport Süreç ve Veri EntegrasyonuTeknoport BY/YBS Portali, portal altyapısına dahil içerik kaynakları, belge kaynakları, bilgitabanları ve veritabanlarına doğrudan erişim arayüzleri sağladığı gibi, web servisleri, özel veri bağlantı servisleri aracılığıyla ya da -yeterli görülen durumlarda- doğrudan portal Web sayfaları üzerinde tümleştirme yoluyla, üçüncü taraf bilgi ve veri kaynaklarına kullanıcılarının erişimini sağlayabilir. Teknoport BY/YBS Portali altyapısı üçüncü taraf (SAP, ORACLE, vb.) özel uzmanlık uygulamaları (ERP, CRM, vb.) veritabanları (ORACLE, DB2, vb.) ya da iş süreçleri otomasyonu uygulamaları ile tümleştirilebilmektedir. Bu uygulamalar, özel, genelde üçüncü tarafça sağlanan Web bölümleri üzerinden kullanıcıların erişimine açılabilir. Bu tür arayüz altyapıları, portalin rol tabanlı güvenlik şeması ile tümleşik bir biçimde çalışarak, kullanıcılara kolay ve esnek bir kullanım olanağı sağlar.

 

Altyapı

Teknoport AltyapıTeknoport BY/YBS Portalinin temel BT altyapı bileşenleri Microsoft Windows Sunucu (Hyper-V, IIS, DNS, AD, vb. sunucu rolleri) üzerinde çalışan SharePoint portal sunucusu ve SQL veritabanı sunucusudur. İhtiyaç duyulması halinde altyapı, Proje Sunucusu, Exchange Sunucusu ve Microsoft Dynamics (ERP, CRM, vb.) bileşenleri ile genişletilebilmektedir.

Teknoport BY/YBS Portali, MS Bulut altyapısı (MS365, OneDrive, Azure, vb.) ve MS Ofis uygulamaları (MS365 Ofis, Ofis 2013) ile tamamen tümleşik bir yapıda çalışabilmektedir.